Προστατεύουμε το περιβάλλον με σκοπό να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας

Η Cement Plus έχει θέσει ως βασικές της προτεραιότητες τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και τη θετική συνεισφορά προς τη φύση και τον άνθρωπο.

Cement Plus Sustainability
Cement Plus Sustainability

Be the change you wish to see in the world

Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη, μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής μας και βασική αξία της εταιρίας μας. Αντιλαμβανόμαστε την αειφόρο ανάπτυξη ως αναγκαία υπευθυνότητα και για το λόγο αυτό βελτιώνουμε διαρκώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ακολουθώντας καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο, υιοθετώντας συνεχώς βέλτιστες πρακτικές στη παραγωγική διαδικασία και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας.

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία και ο σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες αποτελούν βασικές αρχές μας για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης για ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Being green is more than just buying ‘eco’

We can never have enough of Nature

Cement Plus Sustainability
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Βασικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης μας αποτελεί η μείωση των αποβλήτων και η μετατροπή τους σε πόρους. Η προσεκτική επιλογή των κατάλληλων πρώτων υλών και η λελογισμένη χρήση τους, σε συνδυασμό με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού της επιχείρησης, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη εξαιρετικά χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

Προάγουμε τη διεθνή συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και εργαζόμαστε διαρκώς για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21) για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη χαμηλότερα από τους 2ο C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και στους σχετικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ άλλων και με την τελευταία έκδοση ISO 14001 έχοντας ως κύριο σκοπό να στηρίξουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050.