Προστατεύουμε το περιβάλλον με σκοπό να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας

Η Cement Plus έχει θέσει ως βασικές της προτεραιότητες τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης και τη θετική συνεισφορά προς τη φύση και τον άνθρωπο.

Cement Plus Sustainability
Cement Plus Sustainability

Be the change you wish to see in the world

Η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη, μέσω της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων με το ελάχιστο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής μας και βασική αξία της εταιρίας μας. Αντιλαμβανόμαστε την αειφόρο ανάπτυξη ως αναγκαία υπευθυνότητα και για το λόγο αυτό βελτιώνουμε διαρκώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ακολουθώντας καινοτόμο παραγωγικό μοντέλο, υιοθετώντας συνεχώς βέλτιστες πρακτικές στη παραγωγική διαδικασία και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας.

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία και ο σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες αποτελούν βασικές αρχές μας για την επιτυχή λειτουργία μίας σύγχρονης επιχείρησης για ένα πιο αειφόρο μέλλον.

Οι πιστοποιήσεις μας

EC1 PLus – Χαμηλές εκπομπές VOC.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία όσον αφορά την υγεία και το περιβάλλον, δημιουργήθηκε το σύστημα αξιολόγησης – ταξινόμησης προϊόντων και δομικών υλικών «EMICODE» από το ινστιτούτο GEV.

Tα υλικά που έχουν πιστοποιηθεί με «EMICODE» διαθέτουν πολύ χαμηλές εκπομπές, οργανικών πτητικών ενώσεων, πληρούν αυστηρά πρότυπα και παρακολουθούνται από ανεξάρτητους φορείς ελέγχου. Για να λάβουν το σήμα EMICODE, οι κατασκευαστές πρέπει να υποβάλουν τα προϊόντα τους για δοκιμή σε αναγνωρισμένα ιδρύματα. Με βάση τις δοκιμές τα υλικά κατασκευής κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες εκπομπών (EC2, EC1 και EC1 Plus).

Τα προϊόντα της Cement Plus “Nanostucco 500” και “Nanofin 50 Velvet” έχουν πιστοποιηθεί με την υψηλότερη κατηγορία EMICODE, EC1 Plus.

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) εκδίδεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO 14025, EN 15804) έχοντας κριτήρια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, μετρούμενες με την τυποποιημένη LCA (Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής).

Στον κατασκευαστικό τομέα, τα EPD είναι ένα σημαντικό εργαλείο για αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρείες προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος σε διάφορους τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, ο σχηματισμός φωτοχημικού όζοντος, η χρήση νερού και η σπατάλη.

Zero Waste

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στροφής από τη γραμμική προς την κυκλική οικονομία και της μείωση των αποβλήτων, η CEMENT PLUS πιστοποιήθηκε από τη Eurocert για τις άριστες περιβαλλοντικές επιδόσεις με τη πιστοποίηση “ZERO WASTE TO LANDFILL” της σε ποσοστό 96,96% (GOLD AWARD).

H CEMENT PLUS δεσμεύεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μέσω της διαδικασίας για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση – μείωση των εκπομπών CO2 και την αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων.

Being green is more than just buying ‘eco’

We can never have enough of Nature

Cement Plus Sustainability

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Βασικό σχέδιο δράσης της επιχείρησης μας αποτελεί η μείωση των αποβλήτων και η μετατροπή τους σε πόρους. Η προσεκτική επιλογή των κατάλληλων πρώτων υλών και η λελογισμένη χρήση τους, σε συνδυασμό με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού της επιχείρησης, με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη εξαιρετικά χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

Προάγουμε τη διεθνή συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και εργαζόμαστε διαρκώς για την επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας των Παρισίων (COP21) για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη χαμηλότερα από τους 2ο C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και στους σχετικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Οι εγκαταστάσεις μας έχουν πιστοποιηθεί μεταξύ άλλων και με την τελευταία έκδοση ISO 14001 έχοντας ως κύριο σκοπό να στηρίξουμε το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050.